SayCheezz Photography, gevestigd aan Chopinstraat 34, 8031ZK, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.saycheezz.nl/ en https://www.uitvaartfotografie.online/ Chopinstraat 34, 8031ZK, Zwolle +31 615214827

G.H. van der Sluijs is de Functionaris Gegevensbescherming van SayCheezz Photography. Hij is te

bereiken via gerardvdsluijs@gmail.com of info@saycheezz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SayCheezz Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website

aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant in WhatsApp

– Bankrekeningnummer

– BTW-nummer

– Kamer van Koophandel nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@saycheezz.nl of gerardvdsluijs@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

SayCheezz Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– SayCheezz Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SayCheezz Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SayCheezz Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen

Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn > 7 jaar indien er sprake is van wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn < 2 jaar indien er sprake is van het invullen

van een contactformulier, na beëindiging van ontvangen van een nieuwsbrief of na contact dat niet

heeft geresulteerd in opdracht. Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn > na 1 jaar:

verwijderen inhoud agenda of uit WhatsApp indien geen vaste klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

SayCheezz Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,

sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SayCheezz Photography blijft verantwoordelijk voor

deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SayCheezz Photography gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die

geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens die we via Google Analytics kunnen inzien zijn

anoniem. We hebben met Google Analytics een bewerkersovereenkomst afgesloten. We hebben

‘gegevens delen’ uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de

Google Analytics cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij verder

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden

voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SayCheezz Photography en heb je

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om

de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,

door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info@saycheezz.nl of gerardvdsluijs@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw

verzoek . SayCheezz Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SayCheezz Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@saycheezz.nl of gerardvdsluijs@gmail.com